Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: direktor Zavoda Socialni inkubator študentski kampus

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 – ZJZP) ter 9. člena akta o ustanovitvi Zavoda Socialni inkubator študentski kampus (v nadaljevanju: Zavod Kampus), Svet zavoda Kampus, ki ga zastopa predsednik sveta Andrej Klasinc, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

DIREKTOR ZAVODA SOCIALNI INKUBATOR ŠTUDENTSKI KAMPUS

Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ljubljana na sedežu Zavoda Socialni inkubator študentski kampus oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Zavod opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Izbrani kandidat bo imenovan na delovno mesto za dobo štirih let, s polnim delovnim časom.

Naloge delovnega mesta:

 • izdaja splošne akte zavoda, če z zakonom ni določeno drugače;
 • izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom ni določeno drugače;
 • predlaga svetu zavoda dolgoročno strategijo razvoja zavoda;
 • odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje ciljev zavoda, določenih v aktu o ustanovitvi zavoda, dolgoročni strategiji razvoja zavoda in v letnih programih dela zavoda;
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda;
 • odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali ga ima zavod v upravljanju;
 • opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda.

Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS št. 21/2013 in naslednji) morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

 • Ima pridobljen najmanj univerzitetni program 1. bolonjske stopnje
 • Ima najmanj dve leti delovnih izkušenj iz področji, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 • Ima izkazane vodstvene sposobnosti;
 • Aktivno obvlada slovenski in najmanj en tuji jezik;
 • Aktivno obvlada delo z računalnikom.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 1. Krajši življenjepis, v katerem se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine;
 2. Overjeno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
 3. Opis o delovnih izkušnjah, iz katerega je posebej razvidno izpolnjevanje pogoja glede vodilnih ali vodstvenih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel). Po Zakonu o delovnih razmerjih je vodilni delavec tisti, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.
 4. Predlog programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let;
 5. Izjavo kandidata da:
  • ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje;
  • da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
  • da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
  • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 6. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu Socialni inkubator študentski kampus pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

V kolikor bo kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev kandidat predložil izjavo ali kopijo listine, ki ni ustrezno overjena, odgovarja za verodostojnost le-te.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »Javni natečaj za prosto delovno mesto direktor Zavoda Socialni inkubator študentski kampus« na naslov: Zavoda Socialni inkubator študentski kampus, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po objavi tega javnega natečaja na spletni strani Zavoda, www.kampus.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: andrej.klasinc@sou-lj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovoren Andrej Klasinc, mail: andrej.klasinc@sou-lj.si.

Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri, ki se zaključi s potrditvijo kandidata na seji sveta zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja, in ne kasneje kot v 30 dneh po preteku roka, določenega za oddajo prijav.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let.

Predsednik Sveta zavoda
Andrej Klasinc

ZAVOD SOCIALNI INKUBATOR ŠTUDENTSKI KAMPUS, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana

Datum objave: 24. december 2018

Socialni inkubator Študentski Kampus
- Socialno podjetje
Pivovarniška ulica 6
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI50362127 Matična št: 3684466000 Telefon: +386 31 303 278 BONI (Študentska prehrana)
+386 1 4380 218 ali +386 1 4380 211
mojca.skrjanec@sou-lj.si
NAJEM
rezervacije@kampus.si
ODNOSI Z JAVNOSTMI
info@kampus.si
VSEBINE
PARTNERJI
SPLOŠNE INFORMACIJE
TUDI NAŠE

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.